نتایج جستجو ...
  • صلوات شعبانیه

    درس اخلاق

    «بار پروردگارا! این دلِ خرابِ من را با اطاعت فرمان خودت آباد کن، و من را با مخالفت فرمان خودت رسوا و مفتضح نکن.»

  • اعتکاف

    متن جلسه درس اخلاق